User Tools

Site Tools


fmk:generel:ordbog

FMK Ordbogen

Denne ordbog indholder ord og forkortelser der anvendes i FMK dokumentationen og i den daglige kommunikation.

Dette er et supplement til NSP'en ordliste som findes på NSP ordliste

Advis

Måde at sende besked rundt i systemet om at “der er sket opdatering” (f.eks kan man abonnere på opdateringer på medicinkort vha. servicen). Man abonnerer på CPR nummer, eller ydernummer, SKS-kode.

AK

Kort for “Anti-koagulation”. AK projektet. Et kommende projekt/initiativ i NSP regi, som skal lave en fælles snitflade til blodprøvesvar fra laboratorier. Dermed skal laboratorierne integreres som backends til snitfladen, og LPS og EPJ systemer skal anvende snitfladen. Fordelen er at alle skal integrere ét sted i stedet for at systemerne skal kende systemerne i hvert laboratorium. Desuden forsvinder bindingen til bestemte (kompatible) laboratorier, og der kan formentlig nemmere være “fri konkurrence” mellem laboratorierne.

ATC

“Anatomical Therapeutic Chemical Classification”. Klassifikation af “substanser”, vedligeholdt af WHO og oversat til dansk af lægemiddelstyrelsen, senere Sundhedsstyrelsen.

Behandlingsstartdato

Datoen sættes i forbindelse med oprettelse af en lægemiddelordination. Er oprettelsen en registrering af en ordination, patienten allerede er i behandling med, kan lægen udfylde behandlingsstartdato med den dato, behandlingen er igangsat. Det forudsætter at den eksakte dato kendes. Alternativt kan lægen registrere datoen som 'Eksakt dato kendes ikke'

Behandlingsslutdato

Behandlingsslutdatoen udtrykker en stillingtagen fra lægens side om, hvornår en given behandling skal ophøre. Det gør sig typisk gældende i tilfælde af behandlingskure af kortere varighed, fx antibiotikabehandling. En lægemiddelordination uden angivelse af behandlingsslutdato vil typisk indeholde et lægemiddel, hvor lægen endnu ikke har besluttet, at behandlingen skal ophøre. Bemærk, at lægemiddelordinationer kan være oprettet med samme behandlingsstart- og slutdato. Det kunne fx være tilfældet med en injektion af steorid.

CTR

Det centrale tilskudsregister. System til håndtering af medicintilskud. Køb på recept indberettes, og tilskudssaldo hentes på apotekerne. Ældre system udviklet af Acure, baseret på Java og Weblogic.

CQ

ClearQuest. System til tracking af defekter og ændringer. Bruges af NSPOP supporten hos IBM til håndteringer af indmeldte supporthenvendelser.

Dahlia

Kort for “Digitalisering af hele lægemiddelstyrelsens interne arbejdsgange”. Navn på projektet omkring “Diamant”.

DCC

Kort for “Decoupling Component”. En komponent på NSP som modtager trafik til alle NSP services (på samme endpoint) og delegerer trafikken til den rigtige backend på baggrund af SOAP Action. Derfor skal konfigurationen opdateres hver gang der tilføjes eller ændres en WSDL.

DGWS

Den Gode Web Service. Fælles web-servicekurvert til brug for kommunikation mellem parterne i den danske sundhedssektor udviklet af Medcom. Den aktuelle version hedder 1.0.1, og den nyere version 1.1 bliver formentlig aldrig aktuel.

DD

Dosisdispensering. Recepter der dosisdispenseres pakkes på apoteker i ruller med små plastikposer, der indeholder alle piller der skal tages på et bestemt tidspunkt af dagen Dosisdispenserings projektet. Projekt der skulle integrere med apotekernes dosisdispenseringssystemer, så apotekeren ikke skal taste informationer om dosisdispensering ind manuelt i disse systemer. Projektet af dette navn der kører 2013-2014 indeholder i første omgang integration af receptfunktionalitet i FMK, i forbindelse med konsolidering af PEM. Det meste funktionalitet til dosisdispensering kommer først i forbindelse en ny FMK-baseret apotekersnitflade.

Diamant

Kort for “Digital informations- og Arbejdsprocesstøtte for medicin og andre sundhedsprodukter nationalt og internationalt”. Lægemiddelstyrelsens (nu Sundhedsstyrelsens) system til workflow, dokumenthåndtering, systemintegration, … Bygget af IBM på Websphere til et trecifret antal millioner kroner.

Doseringstyper

Doseringstype: Fast En dosering, der skal indtages efter et fast skema, fx 1 tablet 2 gange daglig

Doseringstype: PN En dosering, hvor lægen accepterer at patienten selv vurderer om der er behov for at tage medicin eller ej, Lægen angiver hvor meget der må tages pr. gang samt hvor ofte den angivne mængde må indtages. Typisk relevant for smertestillende medicin men kan også være relevatn i andre sammenhænge.

Doseringstype: Kombineret En dosering der har både en fast dosering (uanset om denne er tidsbegrænset) og en PN-dosering

Doseringsstartdato

Doseringsstart angiver den første dag, hvor medicinen doseres. Klokkeslet (udgår i FMK 1.4.4) vises ikke i alle løsninger og hvis det findes, angiver de ofte blot, hvornår doseringen er registreret.

Doseringsslutdato

Doseringsslut angiver den sidste dag medicin doseres. Klokkeslet (udgår i FMK 1.4.4) vises ikke i alle løsninger, og hvis det er registreret er det ofte blot blot det det klokkeslet, doseringen blev oprettet på.

Da mange systemer ikke viser klokkeslet, kan disse ikke anvendes i klinisk øjemed. Ønsker man at første og/eller sidste dag   doseringsmæssigt skal afvige fra normal doseringen, skal disse dage angives som separate doseringsprioder.

Doseringsperiode

En periode hvor medicinen skal doseres. Perioden er afgrænset af en doseringsstart og eventuelt en doseringsslut. Se disse. Doseringsperioder vil ofte finde anvendelse, hvor der allerede ved oprettelse af lægemiddelordinationen er taget stilling til et doseringsforløb, der varierer. Et eksempel kunne være, at behandlingen indledes med en initielt dosering, hvorefter doseringen ændres til den permanente dosering efter fx 1 uge.

Doseringsforløb

Se ovenfor. Forløbet vil typisk indeholde en, to eller tre doseringsperioder, der er besluttet på samme dato. Bemærk at en dosering kan variere over tid, fx hvis lægen vurderer at den igangsatte behandling ikke har den ønskede effekt. Doseringen kan sættes op eller ned. Dette vil typisk ske ved en almindelig ændring af doseringen.

e-CPR

Kort for “Erstatnings-CPR”. I løbet af 2015 forventes en NSP service idriftsat som kan udstede fælles nationale erstatnings-CPR-numre. Formatet bliver vistnok på 10 tegn (tal og bogstaver).

KAT

Kort for ?. LOS efterfølger / en delvist omskrivning af LOS, delvist integreret i Diamant, udført af IBM.

LOS

Kort for “Lægmiddel-oplysnings-system”. Lægemiddelstyrelsens system til registrering af lægemidler og meget andet. Et udtræk af en delmængde heraf er kendt som “taksten”. Udviklet af Acure og Trifork.

Medicinpriser

Se “taksten”.

Medisys

Medicintilskudssystem. Internt sagsbehandlingssystem hos Lægmiddelstyrelsen (senere Sundhedsstyrelsen) til at håndtere medicintilskudsansøgninger. Udviklet af Acure.

MIS

Kort for “Medical Information System”. Et engelsk navn for “LOS”, opfundet i forbindelse med at markedsføre LOS i udlandet. Navnet er aldrig for alvor brugt i Danmark, det var alligevel for meget!

Modifikator information other

Anvendes når en ændring ikke er fortaget af en autoriseret sundhedhedsperson eller dennes medhjælp. Det kan f.eks. være andre brugere med samtykke, borgeren selv eller systemer.

NSP

Nationale Service Platform, FMK, DDV, TAS og andre sundheds services udstilles her.

Pause

Et midlertidig stop i en planlagt dosering.

PEM

Personlige Elektroniske Medicinprofil. Receptserveren udviklet og hostes af IBM, stort projekt om at nedlægge PEM og integrere receptfunktionalitet i FMK kører i 2013-2014, i projektet DD. Anden PEM funktionalitet viderebæres under konsoliderings projektet.

PN ordination

P.n. er en forkortelse for det latinske ord pro necessitate, der betyder efter behov. Anvendes ved dosering af lægemidler, der skal tages, når behovet er tilstede. Skrives på følgende måde: p.n. Pinex(R) 1 g op til fire gange dagligt. Se også Doseringstype: PN

SDN

Kort for “Sundhedsdatanettet”, som drives af Netic for Medcom. Et virtuelt netværk, hvor der kan gives adgang til services enkeltvist når der indgås aftale derom. Aftalerne styres i et “aftalesystem” som er udviklet af Trifork. En klient kan anmode om adgang til et endpoint, og dette kan bevilges, og så konfigureres en traffic manager / firewall automatisk, så adgangen åbnes.

SKS

Identifikationskode for hospitaler

SOSIGW

Kort for “SOSI Gateway”. En komponent som kan udskifte id-kort i DGWS requests, så en påstået identitet udskiftes med en bekræftet identitet, hvis der i forvejen haves et gældende id-kort for brugeren. Ellers iværksættes et login og der hentes et id-kort som derefter opbevares i SOSIGW. Bruges til at opnå single-signon på tværs af forskellige computere/devices i samme netværk. Må kun placeres i trustede netværk.

STS Billetomveksler

Komponent til at veksle et NemLog-In token til et id-kort. Services på NSPen anvender id-kort som single sign-on mekanisme til at autentificere anvendere.

Taksten

Det korrekte navn for taksten er “Medicinpriser”, den betegnelse er der dog næsten ingen der bruger. Lægemiddelstyrelsens og senere Suundhedsstyrelsens prisliste over receptpligtige lægemidler, samt øvrige data der knytter sig hertil. Indeholder stamdata for lægemidler, pakninger, pakningers priser, … og sekundære stamdata som ATC-koder, administrationsveje, enheder, indikationer… Idet taksten er det eneste der minder om et generelt tilgængelige medicinkatalog i Danmark er taksten (mis)brugt til dette formål.

TAS

Tilskudsansøgningsservicen (udviklet i FMK-gruppen 2012-2013) DGWS frontend til WSen Medisys.

Tom doseringsperiode

En planlagt periode i en dosering, hvor der ikke skal tages medicin. Benævnes også Nul-periode

fmk/generel/ordbog.txt · Last modified: 2016-08-08 10:12 by els