User Tools

Site Tools


fmk:generel:historik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:generel:historik [2019-01-09 11:45]
chj
fmk:generel:historik [2019-01-09 11:46] (current)
chj [Effektueringer og recepter ved opslag med dato-tid eller med versionsnummer]
Line 67: Line 67:
  
 Spørges der på version Spørges der på version
-  * 42, returneres lægemiddelordinationen,​ med alle 3 doseringsperioder og den fremtidige +  * 42, returneres lægemiddelordinationen,​ med alle 3 doseringsperioder og den fremtidige pauseringsperiode,​ idet disse er oprettet fra og med version 42. Der returneres ikke recepter eller effektueringer,​ da de endnu ikke er oprettet. 
-pauseringsperiode,​ idet disse er oprettet fra og med version 42. Der returneres ikke recepter eller +  * 43, returneres lægemiddelordinationen,​ idet den stadig er aktiv. Derudover returneres recept 1 og effektuering 1 og 2, samt pauseringsperioden,​ da disse alle er aktive på det tidspunkt version 43 blev oprettet. Kun de 2 sidste doseringsperioder returneres, da første periode er overstået, på tidspunktet for version 43. 
-effektueringer,​ da de endnu ikke er oprettet. +
-  * 43, returneres lægemiddelordinationen,​ idet den stadig er aktiv. Derudover returneres recept 1 og +
-effektuering 1 og 2, samt pauseringsperioden,​ da disse alle er aktive på det tidspunkt version 43 +
-blev oprettet. Kun de 2 sidste doseringsperioder returneres, da første periode er overstået, på +
-tidspunktet for version 43.+
 Spørges der på datoen Spørges der på datoen
   * A, returneres lægemiddelordinationen ikke, idet den ikke var oprettet endnu på dette tidspunkt.   * A, returneres lægemiddelordinationen ikke, idet den ikke var oprettet endnu på dette tidspunkt.
Line 79: Line 75:
   * C, returneres alle 3 doseringsperioder,​ pauseringsperioden og recept 1   * C, returneres alle 3 doseringsperioder,​ pauseringsperioden og recept 1
   * D. Tidspunktet D er samtidig med version 43, så det svarer til at spørge på version 43.   * D. Tidspunktet D er samtidig med version 43, så det svarer til at spørge på version 43.
-  * E, returneres sidste doseringsperiode,​ men ikke de 2 forrige eller pauseringsperioden,​ da de alle er +  * E, returneres sidste doseringsperiode,​ men ikke de 2 forrige eller pauseringsperioden,​ da de alle er uaktueller på tidspunktet E. Recept 1 og effektuering 1 + 2 returneres. 
-uaktueller på tidspunktet E. Recept 1 og effektuering 1 + 2 returneres. +  * F, returneres lægemiddelordinationen,​ da alle datoer er inklusiv og F er samme tidspunkt som udløb af gyldighedsperioden. Med den følger sidste doseringsperiode,​ samt alle recepter og effektueringer. 
-  * F, returneres lægemiddelordinationen,​ da alle datoer er inklusiv og F er samme tidspunkt som +  * G, returneres lægemiddelordinationen ikke, idet den fra og med dette tidspunkt ikke længere er gyldig. Hvis GetMedicineCard kaldes med IncludeWithdrawnDrugmedications returneres lægemiddelordinationen alligevel, med samme recepter og effektueringer som F.
-udløb af gyldighedsperioden. Med den følger sidste doseringsperiode,​ samt alle recepter og +
-effektueringer. +
-  * G, returneres lægemiddelordinationen ikke, idet den fra og med dette tidspunkt ikke længere er +
-gyldig. Hvis GetMedicineCard kaldes med IncludeWithdrawnDrugmedications returneres +
-lægemiddelordinationen alligevel, med samme recepter og effektueringer som F.+
  
-Der er dog en begrænsning med hensyn til den korrekte historiske visning effektueringer og +Der er dog en begrænsning med hensyn til den korrekte historiske visning effektueringer og recepter. Disse er ikke versioneret,​ og kan derfor ikke returneres, som de så ud på et bestemt historisk tidspunkt. FMK har kun data på de aktuelle data, og det er derfor de aktuelle data der returneres. Dette betyder at en recept kan have en anden status eller andre ekspederinger,​ bestillinger m.v. end på det historiske tidspunkt. Ligeledes vil en effektuering vises som den aktuelt ser ud. Hvis den er blevet slettet på en senere tidspunk, vil den fremstå som invalideret.
-recepter. Disse er ikke versioneret,​ og kan derfor ikke returneres, som de så ud på et bestemt +
-historisk tidspunkt. FMK har kun data på de aktuelle data, og det er derfor de aktuelle data der +
-returneres. Dette betyder at en recept kan have en anden status eller andre ekspederinger,​ +
-bestillinger m.v. end på det historiske tidspunkt. Ligeledes vil en effektuering vises som den aktuelt +
-ser ud. Hvis den er blevet slettet på en senere tidspunk, vil den fremstå som invalideret.+
fmk/generel/historik.txt · Last modified: 2019-01-09 11:46 by chj