User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e4

Beskrivelse af extension E4

Formål

Det primære formål med extension E4 er at give lægerne en bedre understøttelse af patienter der får dosisdispenseret medicin.

Det sker dels ved at stille yderligere information om apotekets håndtering af dosisdispensering til rådighed på patientens medicinkort og dels med udvidelser af eksiterende services der understøtter at ikke akutte ordinationsændringer kan justeres ind efter patientens dosisdispenseringsperioder.

Desuden indføres paginering på effektueringer af lægemiddelsordinationer, hvilket også er hensigtsmæssigt i forbindelse med dosisdispensering, idet der typisk vil forekomme mange effektueringer på de lægemiddelordinationer, der håndteres dosisdispenseret, der kan så fremsøges yderligere effektueringer med en ny service.

Indhold

Udvidelse af hent medicinkort med informationer omkring dosisdispensering

For at sikre at information om dosisdispensering bedre kan udnyttes i andre klientsystemer, tilføjes overodnet information om den aktuelle dosisdispensering i servicen Hent medicinkort. I tidligere versioner returnerede servicen LatestDosageDispensingEffectuation og HasOpenDosageDispensingPrescriptions. Disse samles nu i et DoseDispensingSummary element sammen med en række yderligere informationer:

  • StartDate og EndDate for den kommende dosisdispenseringsperiode (første periode hvor Startdato ikke er overskredet)
  • Deadline, for den kommende dosisdispenseringsperiode (Bemærk: denne kan eventuelt være overskredet)
  • Information om det udleveringsapotek, der har ansvaret for patientens dosisdispensering.
  • Information omkring hvis patientens dosisdispensering er pauseret

Desuden indføres der en markering på den enkelte lægemiddelordination, der angiver om den håndteres dosisdispenseret. Dette afgøres i første omgang af om recepten sidst er ekspederet dosisdispenseret, eller hvis recepten endnu ikke er ekspederet, om den er ordineret dosisdispenseret. Når apotekerne begynder at dosisdispensere via FMK, afgøres det af om apoteket har tilføjet lægemiddelordinationen til dosisdispenseringskortet, gennem en planlagt dispensering på ordinationen.

Udvidelse af services til vedligeholdelse af lægemiddelordinationer i forhold til dosisdispenseringsperioder

Det primære fokus for denne udvidelse er at lægerne får mulighed for at kunne markere at dosisændringer ikke er akutte, og at man derfor kan fremdatere dosisændringer på sådan en måde at, de kommer til at stemme overens med hvornår dosisændringen i praksis kommer til at træde i kraft i forbindelse med patients dosisdipsensering.

I E4 er der derfor blevet lavet udvidelser af opret lægemiddelordination og opdater lægemiddelordination ved at indføre elementet AsSoonAsPossible på strukturerede doseringer, når dette element angives, kan doseringerne blive justeret efter reglerne beskrevet i justering ved brug af ASAP såfremt det er muligt. Bemærk valideringerne/justering af doseringsændringer gøres kun hvis der på forespørgslen er angivet at der er support for udvidet validering, dette vil også sige at AsSoonAsPossible intet gør uden support for udvidet-validering.

Som supplement til ændringerne på opret/opdater lægemiddelordination indføres i E4 en ny service:

Beregn doseringsændringer

Denne service trækker doseringsjusterings funktionaliteten ud af opret/opdater, og tilbyder den som en seperat service, der returnerer de justerede doseringer. Denne service har til formål, at lægen kan afprøve eventuelle doseringsændringer, og så bedre vurdere om justeringerne er acceptable, om der skal justeres yderligere eller det eventuelt er nødvendigt at gennemføre ændringerne hurtigere, ved eksempelvis at kontakte udleveringsapoteket.

Indførelse af paginering på effektueringer

I E4 er der i svaret på følgende services inført et MoreEffectuationsAvailable element på alle lægemiddelordinationer, med henblik på at der ikke længere returneres samtlige effektueringer på en ordination, men som standard de seneste 30 i stedet, med mulighed for at hente yderligere effektueringer via en ny service.

Hent medicinkort

Hent lægemiddelordination

Hent Effektueringer

Hent dosisdispenseringskort

MoreEffectuationsAvailable elementet indeholder de følgende elementer:

  • TotalNumber er det fulde antal af effektueringer på det pågældende lægemiddelordination
  • LastReceived elementet indeholder ID'et på den sidste af de returnerede effektueringer, og bruges til at fremsøge de næste 30 effektueringer ved hjælp af den nye service:

Hent effektueringer for lægemiddelordination

Restudleveringer på recepter

I E4 er der indført et kald til beregning af restudleveringer på recepter.

Servicen er dokumenteret her:

Restudleveringer på recept.

WSDL og skemaer

fmk/extensions/e4.txt · Last modified: 2019-05-20 10:05 by bbk