User Tools

Site Tools


fmk:extensions:e3

Beskrivelse af extension E3

Formål

Extension E3 giver mulighed for at apotekerne kan vedligeholde dosisdispenseringskort (tidligere kaldet dosiskort) på FMK, således at informationen også bliver tilgængelig for øvrige sundhedsfaglige. Dette giver desuden en større sikkerhed for konsistens mellem lægemiddelordinationer i FMK og dosisdispenseringskortet.

Extensionen dækker den funktionalitet, der omtales som Dosisdispensering Fase 2

E3 kan betragtes som en overbygning til E2, idet E2 allerede indeholder funktionalitet til at vise dosisdispenseringskort samt sætte dosisdispensering i bero og genoptage dosisdispensering. E3 er derfor primært henvendt til apoteker.

I beskrivelserne refereres der til udleveringsapoteker og pakkeapoteker, i overensstemmelse med den arbejdsfordeling der typisk er i dag. Der er dog intet til hinder for at det samme apotek påtager sig begge roller, eller at apotekerne indbyrdes aftaler en anden arbejdsfordeling.

Indhold

For at apotekerne kan vedligeholde dosisdispenseringskortet på FMK, er der tilføjet følgende funkionalitet:

Services til at vedligeholde overordnet information på dosisdispenseringskort

For hver patient, der er tilknyttet dosisdispensering skal der være et (eller i enkelte tilfælde flere) dosisdispenseringskort. Der udstilles følgende services til at vedligeholde disse:

Opret dosisdispenseringskort

Opdater dosisdispenseringskort

Luk dosisdispenseringskort

Hent historik for dosisdispenseringskort

Det fulde indhold af dosisdispenserinskortet kan hentes ved hjælp af

Hent dosisdispenseringskort

eller

Hent eksplicit dosisdispenseringskort

Services til at vedligeholde dosisdispenseringsperiode

Services til at administrere pakkegrupper

Der udstilles følgende services til at vedligeholde på pakkegrupper

Opret pakkegruppe

Opdater pakkegruppe

Slet pakkegruppe

Der udstilles en service, til at fremsøge alle pakkegrupper der knytter sig til et bestemt udleveringsapotek og/eller pakkeapotek

List pakkegrupper

Der udstilles desuden en service til at hente detaljer om en given pakkegruppe og de perioder, der skal pakkes for omkring et givet tidspunkt. Dette kan udleveringsapoteket bruge til automatisk at kalde Påbegynd DD ekspedition for alle perioder til en given pakkegruppe, og pakkeapoteket kan bruge det til at hente en oversigt over hvad der skal pakkes til en given pakkegruppe.

Hent pakkegruppe

Services til at vedligeholde information om planlagt dispensering

Der findes følgende services til at vedligeholde planlagt dispensering for det enkelte præparat på dosisdispenseringskortet.

Opret planlagt dispensering

Hent planlagt dispensering

Opdater planlagt dispensering

Slet planlagt dispensering

Søg planlagt dispensering

Der findes endvidere følgende service, der giver pakkeapoteker mulighed for at udstille deres sortiment af lægemidler med henblik på at stille yderligere informationer omkring lægemidler til rådighed for udleveringsapotekerne:

Upload sortiment

Service vedrørende substitution på pakkeapotek

For at understøtte at pakkeapoteket før pakning af en dosisrulle substituerer til et andet lægemiddel end det der er angivet i den planlagte dispensering, er der lavet en dedikeret service som skal bruges til rapportere hvilket lægemiddel pakkeapoteket pakker i de individuelle planlagte dispenseringer i en pågælden periode:

Service til hentning af pakningsoverblik

Som understøttelse af udleveringsapotekernes arbejdsgang med at forberede ekspeditionen af dosisdispenserings ruller/perioder, er der indført en service til at hente et overblik over hvad der er pakket for de enkelte ruller på en eller flere perioder eller en pakkegruppe:

Udvidelser til Erstat recept

For at understøtte konvertering af pakningsrecepter til dosisdispenserede recepter er Erstat recept udvidet med mulighed for at lukke den erstattede recept i stedet for at ugyldiggøre den.

WSDL og skemaer

Use cases / workflows

fmk/extensions/e3.txt · Last modified: 2019-05-07 16:06 by bbk