User Tools

Site Tools


fmk:bestil_udlevering:1.4.4:bestil_udlevering

Medicinanmodning

Servicen kaldes med dokumentet OrderEffectuationRequest. Navngivningen afspejler, at slutmålet med anmodningen er at få foretaget en udlevering på et apotek, uanset om der evt. først skal oprettes en recept.

Servicen kan kaldes i tre varianter. Fælles er at første element i request-dokumentet er patientens/borgerens CPR-nummer. Herefter følger medicinkort-versionen. OrderedBy-elementet indeholder information omkring hjemmesygeplejen der anmoder om medicin. AuthorisedHealthcareProfessional-elementet anvendes til alle autoriserede personer, i dette tilfælde den autoriserede person fra hjemmesygeplejen der anmoder om en udlevering. Alternativt kan der anvendes et ReportedBy-element og OrderedBy-element svarende til FMKs øvrige services, se Modifikator.

Det har tidligere været optionelt at medsende et recept-ID i forespørslen. Eftersom denne mulighed ikke blev anvendt, er den fjernet og forespørgsler indeholdende et recept-ID vil fremover fejle med en “skemavalideringsfejl”.

Udleveringsanmodning

Såfremt hjemmesygeplejen eller EOJ-systemet på forhånd har afgjort, at der findes en recept på lægemiddelordinationen der kan udleveres på, kan servicen kaldes med OrderEffectuation-elementet. Herved vil der kun blive anmodet om en udlevering på det angivne apotek. Er dette ikke muligt vil kaldet fejle.

Der angives lægemiddelordinationens ID. Herefter følger elementet EffectuatingOrganisation med angivelse af apoteket hvor der ønskes udleveret. Det er påkrævet at der angives et apotek ved udleveringsanmodninger.

Der kan angives op til tre linier med enten DeliveryInformation eller OrderInstruction med fritekst, og desuden et Delivery-element med leveringsinformation. Begge dele svarende til FMKs opret recept-kald (ikke vist herunder).

"OrderEffectuation-Apotek.xml"
<OrderEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>121313133001002</MedicineCardVersion>
  <OrderedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
      <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
      <Type>Kommune</Type>
      <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
    </Organisation>
  </OrderedBy>
  <OrderEffectuation>
    <DrugMedicationIdentifier>133283013900020003</DrugMedicationIdentifier>
    <EffectuatingOrganisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </EffectuatingOrganisation>
  </OrderEffectuation>
</OrderEffectuationRequest>

Receptanmodning

Såfremt hjemmesygeplejen eller EOJ-systemet på forhånd har afgjort, at der ikke findes en recept på lægemiddelordinationen der kan udleveres på, kan OrderPrescriptionMedication-servicen kaldes.

Der medsendes altid et lægemiddelordinations-ID.

I kaldet kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemme- sygeplejen ønsker receptanmodningen skal håndteres af. Dette angives i elementet PrescribingOrganisation. Elementet kan udelades eller der kan angives flere, f.eks. hvor hjemmesygeplejen er i tvivl om hvorvidt receptanmodningen skal foretages af borgerens egen læge eller af en speciallæge, et ambulatorium eller lignende.

Er der ikke medsendt noget PrescribingOrganisation-element er receptanmodningen afhængig af at der findes en eller flere læger der abonnerer på borgerens CPR-nummer, og handler på bagrund af adviseringen. I opstartsfasen er det nødvendigt at PrescribingOrganisation-elementet angives.

I kaldet kan der angives et apotek, hvor udleveringen ønskes adresseret til. Dette angives i elementet EffectuatingOrganisation. Hertil anvendes aktuelt apotekets EAN-lokationsnumer. Dette kan dog senere udvides til at være eksempelvis CVR- eller apoteksnummer også.

Der kan angives op til tre linier med enten DeliveryInformation eller OrderInstruction med fritekst, og desuden et Delivery-element med leveringsinformation. Begge dele svarende til FMKs opret recept-kald.

Der kan angives information omkring tilskud i ReimbursementClause-elementet (ikke vist herunder).

Endeligt kan der medsendes information information omkring hvorvidt der ønskes en enkelt udlevering (SinglePrescriptionDispensing), en reitereret udlevering (ReiteratedPrescriptionDispensing) eller en dosisdispenseret udlevering (DoseDispensedDispensing). Indholdet i disse elementer svarer til hvad der angives i FMKs ”opret recept”-service, elementerne er nærmere beskrevet i FMKs snitfladebeskrivelse. Disse tre elementer er ikke vist i eksemplet herunder.

Særlig information omkring DosageText

I snitfladerne frem til og med 1.4.4 er det muligt, og i visse situationer nødvendigt, at angive en dosering på udleveringen. Det er dog besluttet at FMK programmet skal se bort fra disse doseringstekster, da dosering alene er lægens ansvar. Derfor er det reelt uden betydning hvad der sendes med ind i doseringstekst feltet.

I extension E2 (herunder 1.4.4.E2) samt fra 1.4.6 og nyere er muligheden for at angive doseringstekst på en receptanmodning fjernet med samme begrundelse.

BEMÆRK: Når et lægesystem henter receptanmodninger ud af FMK (GetOrderedEffectuations) vil FMK returnere doseringsteksten fra lægemiddelordinationen i DosageText feltet - dog med følgende undtagelser:

 • Receptanmodningen er annulleret
 • Recepten er allerede oprettet
 • Lægemiddelordinationen doseres efter skema eller i lokalt system
 • Lægemiddelordinationen er på lægemiddel A men receptanmodningen er på lægemiddel B
 • Lægemiddelordinationen er på et ikke-takstlægemiddel

I disse tilfælde returneres altid teksten “Se lægemiddelordination” da den specifikke dosering kun kan bestemmes ved en lægefaglig vurdering af ordinationen.

"OrderEffectuationRequest-Læge"
<OrderEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>121313133001002</MedicineCardVersion>
  <OrderedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
      <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
      <Type>Kommune</Type>
      <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
    </Organisation>
  </OrderedBy>
  <OrderPrescriptionMedication>
    <DrugMedicationIdentifier>133283023900110001</DrugMedicationIdentifier>
    <PrescribingOrganisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">061069</Identifier>
    </PrescribingOrganisation>
    <PrescribingOrganisation>
      <Name>Hjerteklinikken</Name>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7005055</Identifier>
    </PrescribingOrganisation>
    <EffectuatingOrganisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </EffectuatingOrganisation>
    <DeliveryInformation>Sendes sammen med øvrige ordre til plejehjemmet</DeliveryInformation>
    <Delivery>
      <Priority>send til anden adresse samme dag</Priority>
      <StreetName>Søkildevej 2</StreetName>
      <PostCode>8680</PostCode>
      <ContactName>Hus 1</ContactName>
    </Delivery>
  </OrderPrescriptionMedication>
</OrderEffectuationRequest>

Recept- eller udleveringsanmodning

Såfremt hjemmesygeplejen eller EOJ-systemet ikke kan afgøre om der findes en recept på lægemiddelordinationen der kan udleveres på, kan de vælge at kalde med OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation, således at FMK afgør hvad der skal ske, se evt Algoritme for valg af recept.

I kaldet angives lægemiddelordinationens ID, hvorpå der ønskes en ny recept eller udlevering ud fra.

I kaldet kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemme- sygeplejen ønsker receptanmodningen skal sendes til. Dette angives i elementet PrescribingOrganisation. Elementet kan udelades eller der kan angives flere, f.eks. hvor hjemmesygeplejen er i tvivl om hvorvidt anmodningen skal håndteres af borgerens egen læge eller af en speciallæge, et ambulatorium eller lignende.

Er der ikke medsendt noget PrescribingOrganisation-element er anmodningen afhængig af at der findes en eller flere læger der abonnerer på borgerens CPR-nummer, og handler på baggrund af adviseringen. I opstartsfasen er det nødvendigt at PrescribingOrganisation-elementet angives.

I kaldet skal der angives et apotek, hvor udleveringen ønskes adresseret til. Dette angives i elementet EffectuatingOrganisation.

"OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation-FMK.xml"
<OrderEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>121313133001002</MedicineCardVersion>
  <OrderedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
      <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
      <Type>Kommune</Type>
      <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
    </Organisation>
  </OrderedBy>
  <OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation>
    <DrugMedicationIdentifier>1332830791008002</DrugMedicationIdentifier>
    <PrescribingOrganisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">061069</Identifier>
    </PrescribingOrganisation>
    <EffectuatingOrganisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </EffectuatingOrganisation>
  </OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation>
</OrderEffectuationRequest>
fmk/bestil_udlevering/1.4.4/bestil_udlevering.txt · Last modified: 2019-06-11 14:20 by maa