User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:recept

Recept

Recepter findes i Prescription-elementet. Recepter kan returneres ved opslag på medicinkortet, på lægemiddelordinationer eller som et separat opslag. I alle tilfælde er skemadefinitionen den samme. Herunder er vist et eksempel på svaret ved et separat opslag på en recept, med receptsdata i Prescription-elementet.

Recepts-ID

Recept-elementet indeholder først et recept-ID, der entydigt identificerer recepten.

Lægemiddelordinations-ID og versionsnummer

Hvis recepten er oprettet ud fra en lægemiddelordination og tilknyttet denne vil denne lægemiddel ordinations ID optræde i et AttachedToDrugMedicationIdentifier element. Den version af lægemiddelordinationen som recept er oprettet ud fra er angivet i CreatedFromDrugMedicationVersion elementet. Recepter som er oprettet som løse vil ikke have nogen CreatedFromDrugMedicationVersion angivet det gælder også hvis de sidenhen er blevet tilknyttet en lægemiddelordination.

Bestillings-id

Såfremt recepten er lavet ud fra hjemmesygeplejens bestilling vil OrderedEffectuationIdentifier indeholde ID på denne bestilling.

Se evt. Bestil udlevering.

Lægens autorisationsdato

Recepten indeholder en ”lægens autorisationsdato” i AuthorisationDateTime.

Oprettet af (Created)

Created-elementet indeholder information omkring aktøren der har oprettet recepten. Dette element er obligatorisk. Recepten vil ifølge roller og rettigheder være oprettet af en autoriseret sundhedsperson. Bemærk dog at receptserveren tillader at autorisationsnummeret ikke indrapporteres, hvorfor det på dette sted kan være udeladt.

Created/DateTime-elementet indeholder tidspunktet for receptens oprettelse, som det er registreret af receptserveren.

“Oprettet af” vil blive registreret ved oprettelse af recepten.

Gyldighed

ValidFromDate og ValidToDate angiver den periode hvor recepten er gyldig. Det vil sige den periode hvor apoteker kan foretage udleveringer på den. ValidToDate kan efter de nuværende regler højst være to år efter oprettelsesdatoen. Dog kun 7 dage for vagtlægerecepter.

Seneste dato og -tid for effektuering

Såfremt recepten er tidligere er effektueret (dvs. at apoteket har ekspederet ud fra recepten) angives seneste dato og -tid herfor.

Dato og tid hvor recepten er afsluttet

Såfremt apoteket har bestemt at der ikke længere kan ekspederes ud fra recepten er dette angivet. Typisk vil tidspunktet svare til LatestEffectuationDateTime, f.eks. idet en engangsudlevering eller sidste reitererede udlevering er foretaget og dermed afsluttet, eller ved at apoteket har ugyldiggjort recepten. At recepten er afsluttet har ingen betydning for hvorvidt lægemiddelordinationen er gyldig.

Bestilling

Hvis recepten er adresseret til et specifikt apotek indeholde recepten også et Bestillings-element. Hvis der er foretaget udleveringer på recepten, indeholder den en Bestilling og herunder en

Tilskud

Ved opslag kan der være angivet at patienten og ordinationen opfylder kravene til at patienten kan få tilskud. Indholdet i elementet er aktuelt kun den faste tekst ”klausulbetingelse opfyldt”. Bemærk, at ved oprettelse ud fra lægemiddelordination vil dette fra og med FMK 1.4.2 skulle angives på lægemiddelordinationen, og ikke i Opret recept ud fra lægemiddelordination-kaldet.

Udleveringen kan enten angives til at ske med en enkelt udlevering, som en reitereret udlevering (dvs. mere end en enkelt udlevering fra samme recept) eller som en dosisdispenseret recept. Dette er adskilt i forskellige typer, idet der er forskellige krav til dataelementer, og for senere at kunne ændre eller udvide definitionen, f.eks. for en dosisdispenseret recept.

Recept til udlevering

Oprettes der en recept til udlevering af pakninger (dvs. alt andet end dosisdispensering) anvendes herefter elementet PackageRestriction.

Pakningens varenummer for den ordinerede pakning i PackageNumber-elementet. Er varenummeret tilknyttet en frihandelsvare, eller et andet varenummer, hvor informationen ikke findes i Medicinpriser, er det nødvendigt at angive en pakningsstørrelse, idet dette ikke kan slås op i FMK og Receptserverens stamdata. Angives der en pakningsstørrelse på noget der ikke er en frihandelsvare ignoreres elementet. Pakningsstørrelsen for frihandelsvarer angives i elementet FreeTradePackageSizeText, der ikke er vist herunder. Bemærk: i 1.4.6.E2 angives pakkestørrelsen i stedet som en Struktureret Pakkestørrelse i elementet PackageSize.

Antal pakninger findes i elementet PackageQuantity.

Er recepten ikke reitereret angives dette ved udelade elementerne IterationNumber, IterationInterval og IterationIntervalUnit.

PackageRestriction-Single.xml
<PackageRestriction>
	<PackageNumber source="Medicinpriser" date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
	<PackageQuantity>1</PackageQuantity>
</PackageRestriction>

Er recepten reiteret er dette angivet i elementerne IterationNumber, IterationInterval og IterationIntervalUnit. BEMÆRK: IterationNumber angiver det totale antal udleveringer (modsat tidligere snitflade-versioner, hvor man angav antal gen-udleveringer i feltet ReiterationNumber).

Der skal angives hvor lang tid der mindst skal gå mellem udleveringer fra recepten, dette angives med en numerisk værdi i IterationInterval, og en enhed herfor (“dag”, “uge” eller “måned”) i IterationIntervalUnit.

PackageRestriction-Reiterated.xml
<PackageRestriction>
	<PackageNumber source="Medicinpriser" date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
	<PackageQuantity>1</PackageQuantity>
	<IterationNumber>2</IterationNumber>
	<IterationInterval>2</IterationInterval>
	<IterationIntervalUnit>uger</IterationIntervalUnit>
</PackageRestriction>

Recept til dosisdispenseret udlevering

Hvis recept af lægen er lavet til dosisdispensering er elementet DoseDispensedRestriction angivet. Det er som udgangspunkt et tomt element.

DoseDispensedRestriction-empty.xml
<DoseDispensedRestriction>
</DoseDispensedRestriction>

Det betyder at en dosisdispenseret recepten som udgangspunkt ikke referer til et varenummer, idet apoteket alligevel ikke skal udlevere den pakning man refererer til med et varenummer! I stedet skal apoteket tage udgangspunkt i det DrugID som er angivet i Drug-strukturen, i elementet Identifier (med source=“Medicinpriser”). Hvis der ikke er tale om et lægemiddel fra Medicinpriser vil DoseDispensedRestriction-strukturen indeholde et PackageNumber-element, som vist herunder.

Lægen skal ikke angive dosisdispenseringens start- og slutdato i DoseDispensedResctriction. Men når recepten efterfølgende hentes ud returneres start- og slutdatoer baseret på den tilknyttede lægemiddelordinations behandlingsdatoer eller doseringsdatoer.

Læger har mulighed for at indikere at de ønsker kopi af dosiskortet. I givet fald vil det være indikeret i feltet CopyRequired som vist nedenstående.

DoseDispensedRestriction-withPackageNumber.xml
<DoseDispensedRestriction>
  <PackageNumber source="Frihandelsvare">200000</PackageNumber>
  <CopyRequired>true</CopyRequired>
  <StartDate>2018-06-20</StartDate>
  <EndDate>2019-09-30</EndDate>
</DoseDispensedRestriction>

Indikation

Elementet er optionelt, og indeholder information omkring lægemidlets indikation.

Lægemiddel

Drug-elementet indeholder information omkring lægemidlet. Elementet kan være mindre komplet end hvad der returneres på lægemiddelordinations-niveau, idet der i mindre omfang suppleres med stamdata.

Se i øvrigt Lægemiddel.

Dosering

Recepten skal indeholde en doseringsangivelse i DosageText som en kort tekst. Denne kan evt. være dannet som en doseringsoversættelse på baggrund af en struktureret dosering. Indholdet af DosageText skal være kort og forståelig for patienten.

Substitution

Ved opslag returneres information omkring hvorvidt substitution er tilladt i SubstitutionAllowed-elementet. Dette angives ellers på lægemiddelordination-niveau.

Supplerende information

Eventuelt kan der i SupplementaryInformation været angivet en fritekst til supplerende information.

Receptens status

Receptens aktuelle status returneres. Mulige værdier er:

"åben"

Der kan foretages udleveringer på ordinationen.

"afsluttet"

Recepten er afsluttet af apoteket og der kan ikke foretages flere udleveringer.

"annulleret"

En aktør har annulleret recepten (svarende til seponeret eller ugyldig).

"udløbet"

Gyldighedsperioden for recepten er udløbet. Gyldighedsperioden er enten sat eksplicit med fra- og til-dato, eller er implicit fra oprettelsesdagen til 2 år derefter. En recept kan ikke være gyldig mere end 2 år efter den blev oprettet.

"ugyldig"

En aktør (p.t. er det kun apoteksansatte der har rettighed til dette) har markeret en recept som ugyldig. Modified vil angive, hvem der har foretaget ændringen, og InvalidationReasonText vil indeholde en forklaring på hvorfor recepten er markeret ugyldig.

"inaktiv"

Der må p.t. ikke udleveres på recepten. Dette kan eksempelvis forekomme hvis lægen har sat patientens dosisdispenseringskort i bero, eller hvis der er tale om en recept med en gyldighedsdato der endnu ikke er indtruffet (fremtidig).

Denne figur viser en oversigt over hvor status kan ændre sig for en ordination. De normale streger viser de normale ændringer, og den stiplede streg viser en ændring der kan forekomme undtagelsesvist enten ved tilbageførsel af en udlevering, og samtidig genåbning af recepten eller ved genåbning af en afsluttet eller ugyldig recept (fortryd). Den prikkede streg viser muligheden for at en læge markerer recepten som inaktiv ved at sætte dosisdispenseringskortet i bero, dvs. at den ikke anvendes for tiden. Evt. genåbning foretages i alle tilfælde af apoteket med Genåbn recept.

Recept markeret "ikke aktuel"

Ved opslag direkte på recepts-ID kan der returneres information omkring hvorvidt recepten af en læge er markeret som ikke aktuel.

Se evt. Marker recept som ”ikke aktuel”

Erstattet recept

Apotekerne har efter kontakt til lægen, mulighed for at erstatte en fejlbehæftet recept med en korrigeret. Hvis det er sket vil den erstattede have status Ugyldig og en reference til den nye i elementet ReplacedByPrescriptionIdentifier. Den nye recept vil til gengæld have en referencd til den oprindelige i elementet ReplacesPrescriptionIdentifier.

Effektueringer på recepten

Endeligt returneres eventuelle bestillinger og effektueringer på recepten.

Såfremt en recept, en bestilling eller en effektuering er markeret som ”ugyldig” (se Ugyldig-markering af data) vil der i stedet blive returneret et InvalidPrescription­Medication, InvalidOrder eller InvalidEffectuation element, der kun indeholder et identifier element.

Version

Elementet Version indeholder et versionsnummer for recepten. Dette giver klient-systemerne mulighed for på en nem måde at verificere at en eventuel lokal kopi af recepten svarer til den aktuelle version. Versionsnumre er ikke fortløbende.

Privat markering

Hvis Recepten er knyttet til en lægemiddelordination, der er privatmarkeret returneres et tomt element med navnet IsPrivatePrescription.

Eksempel

GetPrescriptionResponse.xml
<GetPrescriptionResponse>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Sonja</GivenName>
        <MiddleName>Dalgård</MiddleName>
        <Surname>Knudsen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
      <BirthDate>1998-11-14</BirthDate>
      <Gender>female</Gender>
    </Person>
  </Patient>
  <Prescription>
    <Identifier>21298478</Identifier>
    <AttachedToDrugMedicationIdentifier>1341404069114002004</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
    <CreatedFromDrugMedicationVersion>1341404069112005004</CreatedFromDrugMedicationVersion>
    <OrderedEffectuationIdentifier>21297322</OrderedEffectuationIdentifier>
    <AuthorisationDateTime>2012-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
    <Created>
      <By>
        <AuthorisedHealthcareProfessional>
          <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
          <Name>Tess Christoffersen</Name>
          <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
        </AuthorisedHealthcareProfessional>
        <Organisation>
          <Name>Lægerne Vestergade</Name>
          <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
          <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
          <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
          <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
          <Type>Yder</Type>
          <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
        </Organisation>
      </By>
      <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
    </Created>
    <LatestEffectuationDateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</LatestEffectuationDateTime>
    <TerminatedDateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</TerminatedDateTime>
    <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
    <ValidFromDate>2013-11-19</ValidFromDate>
    <ValidToDate>2015-11-19</ValidToDate>
    <PackageRestriction>
      <PackageNumber source="Medicinpriser" date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
      <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
    </PackageRestriction>
    <Indication>
      <Code source="Medicinpriser" date="2011-04-09">122</Code>
      <Text>mod halsbetændelse</Text>
    </Indication>
    <Drug>
      <ATC>
        <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">J01CE02</Code>
        <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
      </ATC>
      <Identifier source="Medicinpriser" date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
      <Name>Primcillin</Name>
      <Form>
        <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">TABFILM</Code>
        <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
      </Form>
      <Strength>
        <Value>250.0</Value>
        <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-08-06">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
        <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250 mg</Text>
      </Strength>
      <Substances>
        <ActiveSubstance>
          <SubstanceText source="Medicinpriser" date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium
          </SubstanceText>
        </ActiveSubstance>
      </Substances>
    </Drug>
    <DosageText>1 tablet morgen og aften ved måltid</DosageText>
    <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
    <Status>afsluttet</Status>
    <Order>
      <Identifier>1341404069112002004</Identifier>
      <Created>
        <By>
          <AuthorisedHealthcareProfessional>
            <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
            <Name>Tess Christoffersen</Name>
            <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2014-11-18">PSYK</SpecialityCode>
          </AuthorisedHealthcareProfessional>
          <Organisation>
            <Name>Lægerne Vestergade</Name>
            <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
            <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
            <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
            <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
            <Type>Yder</Type>
            <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
          </Organisation>
        </By>
        <DateTime>2014-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
      </Created>
      <OrderedAtPharmacy>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
      </OrderedAtPharmacy>
      <Status>Udført</Status>
      <DeliveryInstructionText>Til plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
      <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige bestillinger,</DeliveryInstructionText>
      <DeliveryInstructionText>se separat besked</DeliveryInstructionText>
      <Delivery>
        <Priority>send til anden adresse pr post</Priority>
        <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
        <PostCode>8660</PostCode>
        <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
      </Delivery>
      <Effectuation>
        <Identifier>21298478</Identifier>
        <DateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</DateTime>
        <CreatedWithoutPerson>
          <By>
            <Organisation>
              <Name>Skanderborg Apotek</Name>
              <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
              <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
              <Type>Apotek</Type>
              <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
            </Organisation>
          </By>
          <DateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</DateTime>
        </CreatedWithoutPerson>
        <PackageDispensed>
          <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
          <PackageNumber source="Medicinpriser" date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
          <PackageSize>
            <Value>20</Value>
            <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-02-06">ST</UnitCode>
            <UnitText>stk</UnitText>
          </PackageSize>
          <SubstitutedDrug>
            <ATC>
              <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">J01CE02</Code>
              <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
            </ATC>
            <Identifier source="Medicinpriser" date="2012-08-06">28101524892</Identifier>
            <Name>Pancillin</Name>
            <Form>
              <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">TABFILM</Code>
              <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
              <Value>250.0</Value>
              <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-08-06">MG</UnitCode>
              <UnitText>mg</UnitText>
              <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250 mg</Text>
            </Strength>
            <Substances>
              <ActiveSubstance>
                <SubstanceText source="Medicinpriser" date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium</SubstanceText>
              </ActiveSubstance>
            </Substances>
          </SubstitutedDrug>
        </PackageDispensed>
        <ExpectedDeliveryDateTime>2014-03-03T09:30:00.0Z</ExpectedDeliveryDateTime>
      </Effectuation>
    </Order>
    <Version>34567</Version>
    <IsPrivatePrescription/>
  </Prescription>
</GetPrescriptionResponse>
fmk/1.4.6/recept.txt · Last modified: 2019-06-11 19:23 by 66.249.66.209