User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:medicinkort

Medicinkort

Servicen ”hent medicinkort” returnerer patientens medicinkort. Indholdet af det returnerede medicinkort varierer afhængigt af patientens lægemiddelordinationer, recepter og effektueringer og af parametre på kaldet.

Rodelement i svaret på ”hent medicinkort” er GetMedicineCardResponse. I rodelementet er namespaces og eventuelle namespace-aliases erklæret, disse er dog udeladt her.

Patient

Responset indeholder et eller flere medicinkort-versioner, alle tilhørende samme CPR-nummer (flere hvis der forespørges på flere versioner). Først i svaret returneres information omkring patienten. Se gennemgangen under Patient.

Versioner

Medicinkortet indeholder medicinkortets versionsnummer. Versionsnummeret er ikke nødvendigvis fortløbende. Se afsnittet Versionsnummerering for en nærmere beskrivelse af hvorledes indholdet af FMK versioneres.

Medicinkortet indeholder relation til den forrige version af medicinkortet (allerførste version har dog ikke en tidligere version), og historiske versioner indeholder også en relation til den efterfølgende version.

Idet der kan forekomme samtidige opdateringer kan der i sjældne tilfælde forekomme flere samtidige versioner for både forrige og næste version. I så fald vil der være flere PreviousVersion-elementer eller flere NextVersion-elementer.

Eksemplet herunder viser et simpelt og almindeligt tilfælde, hvor medicinkortet er den aktuelle version.

Indrapporteret af (ReportedBy)

Elementet ReportedBy indeholder information omkring personen der har oprettet/opdateret data på medicinkortet, og dermed givet anledning til at på versionen af medicinkortet er blevet dannet. Personen i ReportetBy svarer til dvs. “certifikatejer”.

Elementet vil ikke altid forekomme, se Modifikator.

ReportedBy vil, såfremt det findes, kun være knyttet til versionen af lægemiddelordinationen.

Ændret af (Modified)

Elementet Modified indeholder information omkring personen der har oprettet versionen af lægemiddelordinationen, samt tidspunkt ændringen er foretaget på FMK.

Se Modifikator.

Ajourført og ikke ajourført

Der kan være markeret en ajourføring af medicinkortet i Reviewed-elementet, og/eller at medicinkortet er markeret ”ikke ajourført” i NotReviewed.

Hvis en læge på et tidspunkt har markeret at der er foretaget en ajourføring af medicinkortet, vises der information om hvem (organisation og læge) der har udført den seneste markering, og hvornår det er sket. Elementet Reviewed indeholder informationen på medicinkortet.

Tilsvarende information findes i et NotReviewed-element, såfremt medicinkortet er markeret ”ikke ajourført”.

Bemærk at Reviewed-elementet angiver information om senest foretagede ajourføring. Findes der samtidigt et NotReviewed element, angiver dette at medicinkortet ikke er ajourført, d.v.s. Reviewed elementet kan ikke i sig selv behandles som et felt der angiver medicinkortets tilstand. En evt. tilstedeværelse af et NotReviewed element skal også håndteres.

Ugyldigmarkering

Medicinkortet kan indeholde en markering af at medicinkortet er ugyldigt, med IsInvalid-elementet. Markeringen kan sættes og fjernes af den dataansvarlige (SDS), eventuel på opfordring af en læge, og betyder at der er sket en fejl under opdatering af medicinkortet således at det ikke længere er retvisende.

Medicinkortet skal efterfølgende enten ignoreres eller bringes tilbage i korrekt stand. Af hensyn til sidstnævnte er det derfor muligt at hente og opdatere ugyldige medicinkort.

Se Ugyldig-markering og administrativ sletning af data

Patienttilknytning

På medicinkortet kan der returneres et eller flere elementer med information omkring patienttilknytning, dvs. aktuelt om patienten er visiteret til hjemmesygeplejen og om patienten er indlagt.

Patienttilknytning er beskrevet i Registrering af patientdata, 1.4.4 snitflade.

Eksemplet herunder viser at patienten er indlagt, og hvilket sygehus der har foretaget indlæggelsen.

Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Patientens medicinkort kan indeholde lægemiddelordinationer med privatmarkering. Hvis medicin­kortet hentes uden at angive at lægemiddelordinationer med privatmarkering ønskes returneret vil medicinkortet i stedet indeholde et eller flere PrivateDrugMedication-elementer. Heri findes id og versions­nummer for privatmarkerede lægemiddelordinationer.

Lægemiddelordinationer

Herefter indeholder MedicineCard-dokumentet et antal lægemiddelordinationer. Lægemiddelordinationerne kan returneres med eventuelle recepter, bestillinger og effektueringer på patientens medicinkort, afhængigt af parametre på kaldet (se Hent medicinkort).

Ved oplag på det aktuelle medicinkort returneres aktuelle lægemiddel­ordinationer. Ved opslag på tidligere versioner returneres de lægemiddelordinationerne der på dette tidspunkt er aktuelle, og i den form de da havde.

Se i øvrigt Lægemiddelordination ved oprettelse.

Løse recepter

Medicinkortet kan ligeledes indeholde ”løse recepter”, dvs. recepter der ikke er knyttet til en lægemiddelordination. XML-dokumentet for ”løse recepter” er det samme som for recept­ordinationer på lægemiddelordinationer, og eksempler findes under Recept.

Seneste dosisdispenserende effektuering (LatestDosageDispensingEffectuation)

Elementet indeholder information om hvem og hvornår seneste dosispenserende effektuering er foretaget. Elementet medsendes ikke hvis der ikke findes dosisdispenserede effektueringer.

Åbne dosisdispenserende recepter (HasOpenDosageDispensingPrescriptions)

Elementet er et flag der angiver hvorvidt der findes åbne recepter til dosisdispensering. Informationen er uafhængig af om medicinkortet er fremsøgt med recepter.

Receptanmodninger (OrderedPrescriptionsExist)

Elementet er et flag, der blot fortæller at der eksisterer receptanmodninger, men som ikke uddyber status eller antal af disse receptanmodninger. Det enkelte system må, når elementet eksisterer, selv hente og præsentere receptanmodningerne for brugeren, i henhold til godkendelseskriterierne.

Eksempel

GetMedicineCardResponse.xml
<GetMedicineCardResponse>
  <MedicineCard>
    <Patient>
      <Person>
        <Name>
          <GivenName>Rob</GivenName>
          <Surname>Müller</Surname>
        </Name>
        <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
        <BirthDate>1983-03-14</BirthDate>
        <Gender>male</Gender>
      </Person>
      <Address>
        <StreetName>Magnolievej</StreetName>
        <StreetBuildingIdentifier>842</StreetBuildingIdentifier>
        <FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>
        <PostCodeIdentifier>8653</PostCodeIdentifier>
        <DistrictName>Them</DistrictName>
      </Address>
    </Patient>
    <Version>1341404069183002002</Version>
    <PreviousVersion>1341404058779001006</PreviousVersion>
    <ReportedBy>
      <Other>
        <Name>
          <GivenName>Helle</GivenName>
          <Surname>Hansen</Surname>
        </Name>
      </Other>
      <Role>Assistent for Læge</Role>
      <Organisation>
        <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
        <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
        <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
        <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
        <Type>Sygehus</Type>
        <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
      </Organisation>
    </ReportedBy>
    <Modified>
      <By>
        <AuthorisedHealthcareProfessional>
          <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
          <Name>Tess Christoffersen</Name>
          <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
        </AuthorisedHealthcareProfessional>
        <Organisation>
          <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
          <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
          <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
          <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
          <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
          <Type>Sygehus</Type>
          <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
        </Organisation>
      </By>
      <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
    </Modified>
    <NotReviewed>
      <By>
        <AuthorisedHealthcareProfessional>
          <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
          <Name>Tess Christoffersen</Name>
          <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
        </AuthorisedHealthcareProfessional>
        <Organisation>
          <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
          <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
          <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
          <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
          <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
          <Type>Sygehus</Type>
          <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
        </Organisation>
      </By>
      <DateTime>2013-11-18T10:33:11.0Z</DateTime>
    </NotReviewed>
    <PatientOrganisationRelation>
      <Identifier>13143641110921</Identifier>
      <Created>
        <By>
          <Other>
            <Name>
              <GivenName>Helle</GivenName>
              <Surname>Hansen</Surname>
            </Name>
          </Other>
          <Role>Assistent for Læge</Role>
          <Organisation>
            <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
            <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
            <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
            <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
            <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
            <Type>Sygehus</Type>
            <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
          </Organisation>
        </By>
        <DateTime>2013-11-18T13:10:00.0Z</DateTime>
      </Created>
      <Organisation>
        <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
        <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
        <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
        <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
        <Type>Sygehus</Type>
        <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
      </Organisation>
      <Type>Indlagt</Type>
    </PatientOrganisationRelation>
    <!-- Lægemiddelordination -->
    <PrivateDrugMedication>
      <Identifier>13143641281027</Identifier>
      <Version>134140408122001001</Version>
    </PrivateDrugMedication>
    <DrugMedication>
      <Identifier>13143641280998</Identifier>
      <Version>1341404071666006001</Version>
      <PreviousVersion>1341404070012003001</PreviousVersion>
      <Created>
        <By>
          <AuthorisedHealthcareProfessional>
            <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
            <Name>Tess Christoffersen</Name>
            <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
          </AuthorisedHealthcareProfessional>
          <Organisation>
            <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
            <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
            <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
            <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
            <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
            <Type>Sygehus</Type>
            <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
          </Organisation>
        </By>
        <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
      </Created>
      <BeginEndDate>
        <TreatmentStartDate>2013-11-18</TreatmentStartDate>
        <TreatmentEndDate>2013-11-30</TreatmentEndDate>
      </BeginEndDate>
      <Indication>
        <Code source="Medicinpriser" date="2013-11-18">121</Code>
      </Indication>
      <RouteOfAdministration>
        <Code source="Medicinpriser" date="2013-11-18">OR</Code>
      </RouteOfAdministration>
      <Drug>
        <Identifier source="Medicinpriser" date="2013-11-18">28100902676</Identifier>
        <Name>Primcillin</Name>
      </Drug>
      <Dosage>
        <UnitText source="Local">tablet</UnitText>
        <StructuresFixed>
          <Structure>
            <IterationInterval>1</IterationInterval>
            <StartDate>2013-11-18</StartDate>
            <EndDate>2013-11-30</EndDate>
            <Day>
              <Number>1</Number>
              <Dose>
                <Time>morning</Time>
                <Quantity>2</Quantity>
              </Dose>
              <Dose>
                <Time>evening</Time>
                <Quantity>2</Quantity>
              </Dose>
            </Day>
            <DosageTranslation>
              <ShortText>1 tablet morgen og aften</ShortText>
              <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. november 2013 og gentages hver dag:
                Doseringsforløb:
                1 tablet morgen og aften</LongText>
              <AverageDailyDosage>2</AverageDailyDosage>
            </DosageTranslation>
          </Structure>
        </StructuresFixed>
        <Type>fast</Type>
      </Dosage>
      <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
      <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
    </DrugMedication>
    <LatestDosageDispensingEffectuation>
      <CreatedWithoutPerson>
        <By>
          <Organisation>
            <Name>Skanderborg Apotek</Name> 
            <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine> 
            <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine> 
            <Type>Apotek</Type>
            <Identifier source="CVR-P">1003153308</Identifier>
          </Organisation> 
        </By>
        <DateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</DateTime> 
      </CreatedWithoutPerson>
    </LatestDosageDispensingEffectuation>
    <HasOpenDosageDispensingPrescriptions>true</HasOpenDosageDispensingPrescriptions>
    <OrderedPrescriptionsExist>true</OrderedPrescriptionsExist>
  </MedicineCard>
</GetMedicineCardResponse>
fmk/1.4.6/medicinkort.txt · Last modified: 2019-07-11 07:12 by jbu