User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:laegemiddelordination

Lægemiddelordination

Herunder beskrives XML-skemaet for lægemiddelordinationen, som det anvendes når en lægemiddelordination returneres ved opslag på FMK. XML-skemaet der anvendes ved oprettelse eller opdatering adskiller sig en smule, og er beskrevet under Lægemiddelordination ved oprettelse.

Lægemiddelordinations-ID og versionsnummer

Lægemiddelordination-elementet indeholder først en identifikation af lægemiddelordinationen, lægemiddel­ordination-ID og versionsnummer. Bemærk, at i modsætning til FMK 1.2 er versionsnummeret ikke nødvendigvis fortløbende.

Lægemiddelordinationen indeholder relation til den forrige version af medicinkortet (første version har dog ikke en tidligere version), og historiske versioner indeholder også en relation til den efterfølgende version. Idet der kan forekomme samtidige opdateringer kan der i sjældne tilfælde forekomme flere samtidige versioner for både forrige og næste version.

Se i øvrigt Versionsnummer for version-elementet og Versionsnummerering for en generel beskrivelse af versionering i FMK.

Oprettet af (Created)

Created-elementet indeholder information omkring aktøren der har oprettet lægemiddelordinationen. Dette element er obligatorisk. Bemærk at lægemiddelordinationen kan være oprettet af en person der ikke er autoriseret sundhedsperson, såfremt personens rolle der giver rettighed hertil og arbejder på vegne af en autoriseret sundhedsperson. Dvs. at elementet under Created/By ikke nødvendigvis indeholder er AuthorisedHealthcareProfessional. Se Modifikator.

Created/DateTime-elementet indeholder tidspunktet for lægemiddelordinationens oprettelse, som det er registreret af FMK.

“Oprettet af” vil blive registreret ved oprettelse af lægemiddelordinationen, og information omkring “oprettet af” person, organisation og tidspunkt vil blive returneret på samtlige efterfølgende versioner af lægemiddelordinationen.

Indrapporteret af (ReportedBy)

Elementet ReportedBy indeholder information omkring personen der har indrapporteret versionen af lægemiddelordinationen til FMK, dvs. “certifikatejer”.

Elementet er ikke vist i eksemplet herunder, og vil ikke altid forekomme, se Modifikator.

ReportedBy vil, såfremt det findes, kun være knyttet til versionen af lægemiddelordinationen.

Ændret af (Modified)

Elementet Modified indeholder information omkring personen der har oprettet versionen af lægemiddelordinationen, samt tidspunkt.

Er lægemiddelordinationen ændret siden oprettelsen vil der i Modified-elementet blive returneret information omkring personen der har foretaget ændringen, se Modifikator.

Modified/DateTime indeholder tidspunktet for seneste ændring, som det er registreret af FMK.

Der returneres “ændret af” for seneste ændring. Er der sket ændringer mellem oprettelsen og seneste ændring vil disse ikke blive returneret (f.eks. i form af yderligere ”Modified”-elementer), men skal søges i de tidligere versioner. Modified vil kun være knyttet til versionen af lægemiddelordinationen.

Ikke kliniske ændringer

Kun i 1.4.6.E2: Såfremt en ikke-kliniker, dvs. en borger, eller en borgers værge eller forælder, er den seneste, som har foretaget ændringer af lægemiddelordinationen (eks. privatmarkering) returneres der desuden en modifikator ('ModifiedNonclinical'), der angiver hvornår den sidste ikke kliniske ændring er foretaget, og af hvem.

Borgervalgt / Lægeordineret lægemiddelordination

I 1.4.6.E2 er der desuden tilføjet et Type element, der angiver om lægemiddelordinationen er Lægeordineret eller borgervalgt

Opfølgningsdatoer

En lægemiddelordination kan indeholde opfølgningsdatoer i et <FollowUpdates> element. Datoer i <FollowUpDates> elementet angiver, hvornår det er relevant at udføre en opfølgning på, hvorvidt lægemiddelordinationen passer til patientens sundhedstilstand.

Pauseret (Paused)

Såfremt lægemiddelordinationen er pauseret vil “Paused”-element angive dette. Heri kan ses hvilken person der har foretaget pauseringen, og hvornår det er sket.

Bemærk, at pauserings-elementet er forberedt til at kunne indeholde en startdato eller startdato og tid samt slutdato eller slutdato eller tid. Aktuelt kan der ikke oprettes pauseringer med disse datoer sat, idet det ikke er muligt at returnere disse til klienter der anvender 1.2-snitfladen. Klientsystemer skal dog kunne håndtere at disse felter vil blive taget i brug, også i de eksisterende 1.4.0 og 1.4.2-snitflader.

Paused/DateTime indeholder tidspunktet for pauseringen, som det er registreret af FMK.

Det er muligt at opdatere på en pauseret lægemiddelordination. “Paused”-elementet vil blive returneret så længe lægemiddelordinationen er pauseret, dvs. muligvis på flere efterfølgende versioner, indtil pausereringen er ophævet.

Se i øvrigt Lægemiddelordinationens gyldighedsinterval.

Seponering (Withdrawn)

Ved opslag på direkte på lægemiddelordinationer kan der også returneres lægemiddelordinationer der er seponerede. Der anvendes samme skema, så disse er også defineret i medicinkortet, men seponerede lægemiddelordinationer vil ikke blive returneret ved oplag på det aktuelle medicinkort, det samme gælder lægemiddel­ordinationer der er udløbne.

Withdrawn-elementet er ikke vist i eksemplet herunder.

Ved oplag på den aktuelle version idet der kun returneres aktuelle lægemiddel­ordinationer, ved opslag på tidligere versioner, idet de lægemiddelordinationerne kun returneres hvis på dette tidspunkt er aktuelle, og i den form de da havde. Se i øvrigt Hent lægemiddelordination og Søg efter seponerede lægemiddelordinationer services.

Se i øvrigt Lægemiddelordinationens gyldighedsinterval.

Privatmarkering (IsPrivateDrugMedication)

Såfremt lægemiddelordinationen er privatmarkeret, og aktøren har fået adgang til at se denne via samtykke eller værdispring, vil lægemiddelordinationen indeholde et IsPrivateDrugMedication-element.

Såfremt aktøren ikke har fået adgang til at se lægemiddelordinationen returnes kun lægemiddelordinationens ID og versionsnummer, se Lægemiddelordination med privatmarkering.

Lægemiddelordinationens start- og slutdato (BeginEndDate)

Lægemiddelordinationens gyldighedsinterval findes i BeginEndDate-elementet.Der angives lægemiddelordinationens startdato og seponeringsdato, alternativt kan dato og tid angives, eller det kan angives at startdato og seponeringsdato er ukendte.

Se en beskrivelse heraf i afsnittet Lægemiddelordinationens gyldighedsinterval.

Ud fra lægemiddelordinationens gyldighed BeginEndDate og en eventuel forekomst af PausedByStructure kan lægemiddelordinationens aktuelle status udledes. Idet status kan være aktiv f.eks ved afsendelse fra FMK, men få øjeblikke senere ved modtagelsen f.eks. i et EPJ-system være seponeret, idet datoen er ændret, indeholder lægemiddelordination-elementet ingen direkte angivelse af status.

Indikation

Lægemiddelordinationens indikation skal angives, se en beskrivelse under Klassifikationer, standarder og kildeangivelse.

Administrationsvej (RouteOfAdministration)

Der skal angives en administrationsvej. Administrationsvejen er i de fleste tilfælde givet ud fra lægemidlet. Administrationsvejen skal angives ud fra taksten, se afsnittet Klassifikationer, standarder og kildeangivelse.

Lægemiddel (Drug)

Lægemiddelordinationen skal indeholde et lægemiddel. Lægemidlet kan være angivet på flere former, se afsnittet Lægemiddel.

For lægemidler der kan slås op i stamdata vil der blive returneret så meget data som haves, dvs. ATC, drugid, navn, form, styrke og aktive substanser. For lægemidler der ikke findes i stamdata returneres der den indsendte information.

Dosering (Dosage)

Der skal angives en dosering på lægemiddelordinationen. I eksemplet er angivet en struktureret dosering, at lægemidlet skal tages dagligt som ”1 tablet morgen og aften ved måltid”. Elementet gennemgås separat i under Dosering. Ved opslag returneres desuden en doserings­oversættelse i elementet DosageTranslation. Se evt. Doseringsoversættelse

Substitution tilladt (SubstitutionAllowed)

På lægemiddelordinationen kan angives om lægemidlet må substitueres. Dette er specielt relevant når der skal oprettes recepter ud fra lægemiddelordinationen.

Tilskudsklausul

Er patienten og lægemiddelordinationen berettiget til tilskud angives dette på lægemiddelordinationen. På nuværende tidspunkt er kun den faste tekst ”klausulbetingelse opfyldt” tilladt.

Effektueringer og recepter på lægemiddelordinationen

Lægemiddelordinationen kan herefter indeholde effektueringer og recepter (sidstnævnte også indeholdende bestillinger og effektueringer). Eksemplet på lægemiddelordinationen herunder indeholder ikke effektueringer eller recepter. Se Effektuering og Recept for eksempler og en nærmere beskrivelse.

Såfremt en eller flere effektueringer eller recepter ikke er gyldige, f.eks. fordi de er oprettet ved en fejl eller ved misbrug af patientens CPR-nummer, kan disse effektueringer eller recepter være markeret som “invalide”. I så fald returneres kun ID i et InvalidPrescription eller InvalidEffectuation-element. Se evt. Ugyldig-markering og administrativ sletning af data.

Eksempel

DrugMedication.xml
<DrugMedication>
  <Identifier>13143641280998</Identifier>
  <Version>1341404071666006001</Version>
  <PreviousVersion>1341404070012003001</PreviousVersion>
  <NextVersion>134140408122001001</NextVersion>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
        <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <Paused>
    <FromDate>2013-11-18</FromDate>
    <ToDate>2013-11-19</ToDate>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>VQDZR</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Godfred Damgård</Name>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Læge Knud Holst</Name>
        <AddressLine>Skanderborgvej 163</AddressLine>
        <AddressLine>8260 Viby J</AddressLine>
        <TelephoneNumber>44332211</TelephoneNumber>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">1234</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2013-11-18T15:51:12.0Z</DateTime>
  </Paused>
  <IsPrivateDrugMedication/>
  <BeginEndDate>
    <TreatmentStartDate>2013-11-18</TreatmentStartDate>
    <TreatmentEndDate>2013-11-30</TreatmentEndDate>
  </BeginEndDate>
  <Indication>
    <Code source="Medicinpriser" date="2013-11-18">121</Code>
  </Indication>
  <RouteOfAdministration>
    <Code source="Medicinpriser" date="2013-11-18">OR</Code>
  </RouteOfAdministration>
  <Drug>
    <ATC>
      <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">J01CE02</Code>
      <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
    </ATC>
    <Identifier source="Medicinpriser" date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
    <Name>Primcillin</Name>
    <Form>
      <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">TABFILM</Code>
      <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
    </Form>
    <Strength>
      <Value>250.0</Value>
      <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-08-06">MG</UnitCode>
      <UnitText>mg</UnitText>
      <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250 mg</Text>
    </Strength>
    <Substances>
      <ActiveSubstance>
        <SubstanceText source="Medicinpriser" date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium</SubstanceText>
      </ActiveSubstance>
    </Substances>
  </Drug>
  <Dosage>
    <UnitText source="Local">tablet</UnitText>
    <StructuresFixed>
      <Structure>
        <IterationInterval>1</IterationInterval>
        <StartDate>2013-11-18</StartDate>
        <EndDate>2013-11-30</EndDate>
        <Day>
          <Number>1</Number>
          <Dose>
            <Time>morning</Time>
            <Quantity>2</Quantity>
          </Dose>
          <Dose>
            <Time>evening</Time>
            <Quantity>2</Quantity>
          </Dose>
        </Day>
        <DosageTranslation>
          <ShortText>1 tablet morgen og aften</ShortText>
          <LongText>Doseringsforløbet starter mandag den 18. november 2013 og gentages hver dag:
            Doseringsforløb:
            1 tablet morgen og aften</LongText>
          <AverageDailyDosage>2</AverageDailyDosage>
        </DosageTranslation>
      </Structure>
    </StructuresFixed>
    <Type>fast</Type>
  </Dosage>
  <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
  <ReimbursementClause>klausulbetingelse opfyldt</ReimbursementClause>
</DrugMedication>
fmk/1.4.6/laegemiddelordination.txt · Last modified: 2019-06-11 14:50 by 46.229.168.145