User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:bestilling

Bestilling

En bestilling angiver at recept er bestilt til udlevering på et apotek. Bestillingen kan være:

 • Åben, idet bestillingen ikke er udført, dvs. at der ikke findes en effektuering på bestillingen. Der kan kun findes en åben bestilling på en recept.
 • Afsluttet, når der er udleveret en gang ud fra bestillingen. Under normale omstændigheder vil der så findes en effektuering knyttet til bestillingen, men hvis bestillingen er afsluttet uden at der er effektueret eller effektueringen er tilbageført vil der ikke findes en effektuering på den aktuelle version af bestillingen. Hvis der er tale om en itereret recept kan der være flere afsluttede bestillinger på den samme recept.

Bestillingen kan oprettes af lægen, f.eks. samtidigt med oprettelsen af recepten, af hjemmesygeplejen, eller af apoteket selv. Skal der udleveres ud fra en recept hvor der ikke allerede findes en bestilling, skal apoteket oprette en bestilling til sig selv. Derved låses recepten til apoteket, og andre apoteker vil kunne se denne status ved opslag på recepten.

Hvis en bestilling til et apotek er i tilstanden “Ekspedition påbegyndt” kan den ikke overføres til et andet apotek. Bestillingen bør først komme i denne tilstand når apoteket er begyndt at ekspedere recepten, og så er det for sent at få den udleveret et andet sted.

Bestillingen indeholder følgende information.

Id og versionsnummer

Bestillingens id og versionsnummer findet i “Identifier”- og “Version”-elementerne. Disse anvendes som i øvrigt på FMK, se Versionsnummerering.

Oprettet af og evt. ændret af

Bestillingen indeholder information omkring hvem den er oprettet af i Created-elementet. Eventuelt kan bestillingen være oprettet på FMK af en anden aktør, i dette tilfælde vil ReportedBy også forekomme. Er bestllingen ændret siden den er oprettet, vil ModifiedBy indeholde information omkring denne person og organisation i ModifiedBy-elementet.

Se evt. Modifikator.

Bestilt til apotek

Elementet OrderedAtPharmacy indeholder information omkring hvilket apotek bestillingen er til. Dertil anvendes det generelle element for organisation, (se Organisation under Modifikator), hvor der dog sikres at der kun forekommer organisationer med typen Apotek og med Identifier med source EAN-Lokationsnummer.

Status

Bestillingen kan indeholde en af følgende status'er.

 • Bestilt. Nye bestillinger oprettet af bl.a. læger vil have denne status. Denne status låser ikke recepten.
 • Ekspedition påbegyndt. Denne status vil blive sat, når der er begyndt en proces omkring ekspedition på apoteket. Nye bestillinger oprettet af apoteket vil normalt have denne status. I denne status er recepten “låst” til apoteket. Status kan føres tilbage til Bestilt, hvis apoteket kalder Afbryd ekspedition. Status kan føres frem til Annulleret, hvis apoteket kalder Annuller bestilling.
 • Udført. Dette er en afsluttet tilstand - status ændres normalt ikke efter denne status er sat. Dog kan udleveringen tilbageføres med Tilbagefør effektuering på recept, hvorefter status er Annulleret.
 • Annulleret. Bestillingen kan annulleres, dette kan ske som en effekt af at ordinationen annulleres, hvis ekspeditionen tilbageføres eller hvis bestillingen annulleres via servicen Annuller bestilling eller hvis en udlevering tilbageføres med Tilbagefør effektuering på recept. Dette er en slut-tilstand - status ændres ikke efter denne status er sat.
 • Dosisdispenseret Denne status vil blive sat når der foretages en dosisdispenseret ekspedition. Bestillingen vil have denne status indtil apoteket påbegynder næste ekspedition.

Her er et status-diagram, der dels viser hvilke status på en bestilling, der låser recepten til et bestemt apotek, og hvilke der markerer bestillingen som afsluttet, og dels viser hvordan status kan ændres gennem bestillings livscyklus. De fuldt normale streger viser normale ændringer, og de stiplede viser ændringer der undtagelsesvis også kan forekomme.

Yderligere information ved dosisdispensering

Skal der udleveres ved dosisdispensering skal udleveringsapoteket første gang opdatere bestillingen med yderligere information. Informationen er dels til lægen og til pakkeapoteket. Denne information findes under det optionelle DoseDispensing-element, der indeholder følgende:

Apoteket der skal foretage dosispakningen angives i elementet PackedAtOrganisation. Igen anvendes det generelle element for organisation, (se Organisation under Modifikator), hvor der dog sikres at der kun forekommer organisationer af typen Apotek.

Der angives en “deadline” for ændringer på lægemiddelordinationen, der skal med i den bestilte dosispakning. Dato og klokkeslæt er således information til lægen: Ændringer før denne dato og klokkeslæt kan lægen forvente er med i næste dosispakning, ændringer efter vil normalt ikke være med før den næste dosispakning igen, dvs. mere end 14 dage senere. Ønsker lægen at en ændring alligevel skal gennemføres hurtigere, skal lægen tage kontakt til udleveringsapoteket.

Feltet anvendes også ved indberetning ifm dosispakning, så det efterfølgende kan dokumenteres at apoteket har pakket iht medicinkortets udseende på deadline.

I elementerne FirstDosageDate og LastDosageDate angives første og sidste dato hvor der findes doser i dosispakningen. Dette er i første omgang kun forventede datoer, idet de kan opdateres til de reelle datoer i forbindelse med ekspeditionen.

Endeligt kan der angives en pakkegruppe i PackingGroup-elementet. PackingGroup er et fritekst felt.

Levering

Delivery-elementet indeholder information vedrørende levering. Elementet er optionelt.

Leveringens “prioritet” angives i Priority-elementet. Mulige værdier er

 • send til anden adresse samme dag
 • send til anden adresse pr post
 • send til patientadresse samme dag
 • send til patientadresse pr post
 • send til forsendelsessted samme dag
 • send til forsendelsessted pr post

Angivelse af “samme dag” betyder første ordinære levering, f.eks. med apotekets egen transport. Det betyder ikke omgående levering, der findes ingen kode herfor, dette må angives i DeliveryInstruction eller aftales på anden måde.

Der kan angives enten adresse i elementet StreetName eller pseudo-adresse i element PseudoAddress. StreetName udfyldes kun hvis medicinen skal sendes til anden adresse end angivet under patienten, og PseudoAddress anvendes ved andet end gadenavn f.eks. plejehjem.

Der kan angives postnummer på leveringsadresse. Desuden evt. kontakt-navn ContactName, f.eks. navn på stedfortræder på leveringsadresse eller navn på leveringsadressen.

Anvendes prioritet “send til forsendelsessted samme dag” eller “send til forsendelsessted pr post” anvendes et DeliverySite-element til detaljer om forsendelsesstedet i stedet for Adresse-felterne. Organisationer refereres med P-nummer som ID (source=“CVR-P”).

Yderligere fritekst til leveringsinformation

Der kan angives en yderligere fritekst til leveringsinformation. Denne består af i alt højst 3 elementer med op til 70 tegn.

Informationen angives i 0-3 elementer DeliveryInstructionText, der erstatter de tidligere DeliveryInformation eller OrderInstruction elementer. Idet teksten er en ren fritekst kan informationen den indeholder ikke struktureres yderligere, og erfaringer viser at de tidligere to felter er brugt tilfældigt.

Effektueringer

Er bestillingen udført vil den indeholde en effektuering.

Eventuelt kan recepten være afsluttet uden at bestillingen er udført, eller effektueringen kan være tilbageført. Hvis effektueringen er tilbageført vil bestillingen stadig være udført, og altså ikke pr. automatik være åben igen.

I disse tilfælde vil der i stedet for en effektuering være et “InvalidEffectuation”-element, og bestillingens status vil være 'annulleret'.

Eksempel - Bestilling

Eksemplet herunder viser en bestilling som den kan se ud for en udlevering af pakninger.

Order.xml
<Order>
  <Identifier>2342404071666004004</Identifier>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2014-03-02T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86010203</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>apoteket@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <Status>Bestilt</Status>
  <DeliveryInstructionText>Husk at lægemidlet skal holdes køligt under transporten</DeliveryInstructionText>
  <DeliveryInstructionText>og at det skal leveres på dagcenteret.</DeliveryInstructionText>
  <Delivery>
    <Priority>send til anden adresse pr post</Priority>
    <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
    <PostCode>8680</PostCode>
  </Delivery>
</Order>

Eksempel - Bestilling med forsendelsessted

I dette eksemplet indeholder bestillingen (som den vil returneres af FMK) information omkring et forsendelsessted, i elementet DeliverySite under Delivery-elementet.

OrderWithDeliverySite.xml
<Order>
  <Identifier>1341404071666004004</Identifier>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
        <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2014-07-02">PSYK</SpecialityCode>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2014-07-02T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86010203</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>apoteket@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <Status>Ekspedition påbegyndt</Status>
  <Delivery>
    <Priority>send til forsendelsessted pr post</Priority>
    <DeliverySite>
      <Name>Ry Apoteksudsalg</Name>
      <AddressLine>Siimtoften 2</AddressLine>
      <AddressLine>8680 Ry</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86010101</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ry@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
      <Type>Forsendelsessted</Type>
      <Identifier source="CVR-P">1008648049</Identifier>
    </DeliverySite>
  </Delivery>
</Order>

Eksempel - Bestilling ved dosisdispensering

Ved dosisdispensering opretter lægen først en bestilling med et tomt bestillings element.

Her vises et eksempel på dette:

OrderWithEmptyDosedispensing.xml
<Order>
  <Identifier>2342404071666004004</Identifier>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2014-01-02T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86010203</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>apoteket@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <Status>Bestilt</Status>
  <DoseDispensing/>
</Order>

Herefter kalder udleveringsapoteket Påbegynd ekspedition og beriger bestilling med yderligere information i DoseDispensing-elementet.

Bestillingen er oprettet af lægen (i Created-elementet) og ekspedition er påbegyndt af udleveringsapoteket (ses i Modified-elementet).

Order-DoseDispensing.xml
<Order>
  <Identifier>1341404071666005004</Identifier>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2014-01-02T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <Modified>
    <By>
      <Other>
        <Name>
          <GivenName>Anne</GivenName>
          <Surname>Andersen</Surname>
        </Name>
      </Other>
      <Role>Apoteksansat</Role>
      <Organisation>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86010203</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>apoteket@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2014-03-02T11:34:56</DateTime>
  </Modified>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86010203</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>apoteket@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="313621000016005">313621000016005</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <Status>Ekspedition påbegyndt</Status>
  <DoseDispensing>
    <PackedAtOrganisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </PackedAtOrganisation>
    <FirstDosageDate>2014-03-07</FirstDosageDate>
    <LastDosageDate>2014-03-21</LastDosageDate>
    <PackingGroup>Plejehjemmet Hvilely</PackingGroup>
  </DoseDispensing>
</Order>

Eksempel - Bestilling med tilbageført effektuering

Bestillingen vil når den er udført indeholde en effektuering, hvilket er beskrevet under Effektuering. Herunder vises et eksempel på en bestilling med en tilbageført effektuering, i InvalidEffectuation-elementet.

Order-WithdrawnEffectuation.xml
<Order>
  <Identifier>1341404071666004004</Identifier>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
        <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
        <SpecialityCode source="Medicinpriser" date="2014-07-02">PSYK</SpecialityCode>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2014-07-02T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86010203</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>apoteket@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <Status>Annulleret</Status>
  <Delivery>
    <Priority>send til forsendelsessted pr post</Priority>
    <DeliverySite>
      <Name>Ry Apoteksudsalg</Name>
      <AddressLine>Siimtoften 2</AddressLine>
      <AddressLine>8680 Ry</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86010101</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ry@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
      <Type>Forsendelsessted</Type>
      <Identifier source="CVR-P">1008648049</Identifier>
    </DeliverySite>
  </Delivery>
  <InvalidEffectuation>
    <Identifier>1341404019129002001</Identifier>
  </InvalidEffectuation>
</Order>
fmk/1.4.6/bestilling.txt · Last modified: 2019-06-07 14:05 by 46.229.168.141