User Tools

Site Tools


fmk:1.4.2:struktureret_dosering

Struktureret dosering

Den strukturerede dosering er generelt beskrevet i afsnittet Struktureret dosering, og eksempler findes i afsnittet Eksempler på strukturerede doseringer.

I dette afsnit gennemgås XML formatet for strukturerede doseringer i FMK 1.4.2 (og FMK 1.4.4, da strukturen er ens bortset fra en ændring af namespace).

I FMK 1.4.2 findes der to varianter af XML-skemaet for strukturerede doseringer, en variant til anvendelse som request til FMK og en variant til response. Forskellen består i at responset indeholder en eller flere doseringsoversættelser og en type af dosering. I det følgende gennemgås request-dokumentet i DosageForRequest-skemaet.

Idet doseringen er struktureret anvendes Structures-elementet.

Doseringsenhed

I Structures-elementet findes enheden for dosering i enten UnitText eller UnitTexts-elementet. Findes der kun en doseringsenhed (dvs. samme anvendes i ental og flertal) kan UnitText-elementet anvendes, ellers anvendes UnitTexts-elementet med angivelse af enhed for ental og flertal.

Se evt. Doseringsenhed.

Struktur for doseringsperiode

Fra og med FMK 1.4.2 kan doseringen indeholde flere perioder. Hver periode angives i et Structure-element. Der gælder den regel, at såfremt der er flere doseringsperioder må der ikke være “huller” mellem doseringsperioderne, med mindre dette er angivet med et EmptyStructure-element. Som beskrevet i Doseringer med flere perioder kan der være op til 2 parallelle perioder, såfremt den ene periode består af en fast medicinering og den anden af en PN medicinering. EmptyStructure-elementet kan anvendes i den faste, såvel som i PN delen.

Endvidere gælder det, at der maksimalt må angives 10 doseringsperioder.

Kun aktive perioder returneres. Det betyder at hvis man henter det aktuelle medicinkort eller en aktuel lægemiddelordination, vil perioder der er afsluttet ikke bleve returneret. Hvis der hentes en speciel version af medicinkortet eller af en lægemiddelordination, vil kun de perioder, der var aktuelle på det tidspunk versionen blev skabt, blive returneret.

Iterationsinterval

En doseringsperiodes iterationsinterval angiver efter hvor mange dage den angivne dosering gentages. Eksempelvis er iterationsintervallet for en daglig dosering 1 og for en ugentlig gentaget dosering 7, hvor der så efterfølgende defineres doser for dagene i perioden. Der er ingen begrænsninger for værdier for iterationsintervaller, værdien bør dog vælges så lille som mulig.

Iterationsintervallet angives i IterationInterval-elementet.

Er doseringen i en form hvor den ikke skal gentages (f.eks. idet det er en engangsdosis, en op- eller nedtrapning eller en PN-dosering uden en maksimal døgndosis) anvendes i stedet det tomme NotIterated-element.

Se evt. Iterationsinterval.

Start og slut

For en doseringsperiode i Structure-elementet (eller evt. som en tom doseringsperiode i EmptyStructure-elementet) skal der angives hvornår perioden starter og optionelt hvornår den slutter.

Der skal angives en startdato for perioden. Der kan dog angives en startdato med tidspunkt også (dog kun muligt til og med version 1.4.2), såfremt dette er væsentligt for doseringen, tidspunktet bør dog ikke anvendes hvis dette ikke er tilfældet.

Der kan angives en slutdato for perioden. Igen kan der angives et tidspunkt også, med samme forbehold som før. For den sidste doseringsperiode (eller såfremt der kun er en enkelt) kan slutdato udelades og i stedet anvendes det tomme DosageEndingUndetermined-element.

Se evt. Doseringer med flere perioder.

Supplerende tekst

Der kan angives en supplerende tekst, som f.eks. en betingelse eller en vejledning.

Se Anvendelse af den supplerende tekst.

Den supplerende tekst indgår i doseringsoversættelsen, se Doseringsoversættelse. Den er derfor ikke en “tilføjelse” til doseringen.

Dag

For hver dag inden for iterationsintervallet kan der defineres et antal doser i Day-elementet. Dagens nummer regnet fra doseringens start angives i Number-elementet, hvor startdato er dag 1 osv. For en itereret doseringsperiode må dagens nummer ikke overskride iterationsintervallet.

Bemærk at også for en ugentligt gentaget dosering gælder det at dag 1 er dagen for startdato. Dvs. er startdato en torsdag vil dag 1 også være en torsdag, og ikke en mandag!

Er doseringen i form af en ren PN-dosering uden en maksimal døgndosis kan AnyDay-elementet anvendes i stedet. Altså i tilfælde af f.eks. en dosering “1 tablet ved smerter” i stedet for “1 tablet ved smerter højst 1 gang daglig”.

Dosis

For hver dag kan der angives et antal doser i Dose-elementet.

En dosis kan have et tidpunkt angivet i Time-elementet. Enten en af de faste tekster “morning”, “noon”, “evening”, “night” eller et klokkeslæt uden tidszone.

Herefter angives en mængde (med enheden angivet i UnitText(s)). Eventuelt kan der angives en min og max dosis i stedet.

Endeligt kan der med IsAccordingToNeed-elementet angives at dosis er PN.

Eksempel "1 kapsel morgen og aften ved måltid"

DosageForRequest-Structured-Simple.xml
<Dosage>
  <Structures>
    <UnitTexts source="Local">
      <Singular>kapsel</Singular>
      <Plural>kapsler</Plural>
    </UnitTexts>
    <Structure>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <StartDate>2014-01-01</StartDate>
      <DosageEndingUndetermined/>
      <SupplementaryText>ved måltid</SupplementaryText>
      <Day>
        <Number>1</Number>
        <Dose>
          <Time>morning</Time>
          <Quantity>1</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <Time>evening</Time>
          <Quantity>1</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Structure>
  </Structures>
</Dosage>
fmk/1.4.2/struktureret_dosering.txt · Last modified: 2017-09-18 14:14 by mbe